9 7 [kz] [kp] [kk] [ka] [ko] [ab] [au] [ag] [ax] [am] 8 :